Search form

Matáyo 12:27

27Togụ́ málágaóyó dokéké e kɨ́ rokoꞌbụ bɨ gɨ zɨ́ Belezabụ́bụ ní, sara ꞌyị esé e ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé lágaóyó yée kɨ́ rokoꞌbụ gɨ zɨ́ ambi? ꞌYị esé maáge nɨyí úku yéme a ye sómụ́ ledre esé ndaá mbị́ wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index