Search form

Matáyo 12:32

32Máúku zɨ́se, Máa bɨ Lomo kasaogụ máa ba, togụ́ ꞌyị ukucayi ledre gɨ do bi Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí yá, Lomo nɨ ótoómo ledre zɨ́a. Togụ́ ukucayi ledre gɨ do bi ꞌDówụ́ Lomo yá, tɨ́ bɨ nɨ ndị́sị ꞌbɨ ené ní, Lomo otoomo ledre zɨ́a kú wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index