Search form

Matáyo 12:35

35Bɨlámá ledre ndịsị ólụ́ógụ gɨ ku bɨlámá ꞌyị. Zɨ́ bɨsinyí ledre ndị́sị ólụ́ógụ ꞌbɨ ené kpá gɨ ku bɨsinyí ꞌyị. Gɨ zɨ́a née éyị́ bɨ nɨ sɨmɨ mɨmbéꞌdea ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index