Search form

Matáyo 12:4

4Olụ́nɨ́ kɨ́ ꞌyị ené e ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, éyị́ ga bɨ ꞌdanánɨ́ Lomo kɨ́e, ꞌyị ꞌdáná éyị́ e nɨyí ánu a lá dụụ́ ye ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi a ánu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index