Search form

Matáyo 12:40

40Mongụ́ kénzé ụlụ kóo Yóna, zɨ́a méngịné sị́lị́ ota (3) sɨmɨ a, zɨ́a nda síꞌdíógụ wo. Kpá kenée, Máa bɨ Lomo kasaogụ máa ba ní, Mááyí méngị sɨmɨ káṇgá kpá sị́lị́ ota (3) zɨ́ma nda úrúma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index