Search form

Matáyo 12:41

41ꞌYị ꞌbɨ Nịnévị nɨyí karanée úku ledre kɨ́dí ásé ꞌyị lúyú ledre e, gɨ zɨ́a oyóloꞌbónɨ́ kóo mɨmbéꞌdeyé zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo bɨ kóo Yóna ndịsị úku a ní. Bɨ ba ní, máa bɨ márómo do Yóna ní ílisé kpá óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé zɨ́se ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ taramá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index