Search form

Matáyo 12:46

Mbágá Yésụ kɨ́ lúnduga

(Lúrú kpá Márɨko 3:31-35, Lúka 8:19-21)

46Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ fú ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ꞌdị́cị́ ní, zɨ́ mbágáa kɨ́ lúnduga ógụ tóroyé sága kákasa kɨ́dí yée ilinɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index