Search form

Matáyo 12:47

47Zɨ́ ngíti ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ore née úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mbágáyị kɨ́ lúnduyị́ e ilinɨ́ yị́ị sága ꞌdáa ilinɨ́ ódro zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index