Search form

Matáyo 12:5

5Ólosé esé ledre bɨ Mụ́sa eké sɨmɨ lorụ kɨ́dí ꞌyị ꞌdáná éyị́ bɨ sị́lị́ ené ꞌbɨ moko sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo utú go ndro sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní, idí méngị a ndaá zɨ́a lúyú ledre wá ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index