Search form

Matáyo 12:6

6Máúku zɨ́se maꞌdíi, wo bɨ kɨ́ rokoꞌbụné rómo do rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní nɨ ona.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index