Search form

Matáyo 12:8

8Bɨ kenée ní Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ngére do Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index