Search form

Matáyo 13:15

15Gɨ zɨ́a bɨ doyé orụ yị́ ené mɨórụ ní,

utúasánɨ́ eyé úwú ledre kɨ́ mbílíye wá, ꞌdụtụnɨ́ komoyé kpá go ngbụ́rụ́.

Nɨyí kóo ndị́sị lúrú éyị́ ga bɨ mándị́sị méngị yée ní kɨ́ komoyé,

zɨ́ye ndị́sị úwú a kɨ́ mbílíye,

zɨ́ye ndị́sịyé ówoyéme sɨmɨ ledre e kɨ́ mɨmbéꞌdeyé

do ndáꞌbaógụyé zɨ́ma, káa bɨ mááyí yómo yée.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index