Search form

Matáyo 13:57

57Zɨ́ ꞌyị ga gére née óto mɨmbéꞌdekesị́ ro Yésụ.

Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndịsịnɨ́ óto úndru nébị do bi ga bɨ ꞌdí sogo ní tɨ́ lá bi bɨ nébị née ngboró doa kɨ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ ené otonɨ́ eyé úndrua wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index