Search form

Matáyo 14:1

Ufunɨ́ Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e

(Lúrú kpá Márɨko 6:14-29, Lúka 9:7-9)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, zɨ́ phanda Yésụ ówụ́ ndíki mbílí ngére Eróde,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index