Search form

Matáyo 14:13

Yésụ iꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e, álifu ịnyị

(Lúrú kpá Márɨko 6:30-44, Lúka 9:10-17, Yiwáni 6:1-14)

13Sɨmɨ bɨ Yésụ uwú ledre umbu Yiwáni ní, zɨ́a ị́nyịné kɨ́ ꞌyịmɨkása ené e ékị́ye sɨmɨ kuṛúngba ꞌdógụ mɨkavu Galiláya aka gɨ ro ndéré ndị́sịyé do bi bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndanɨ́ doa wá ní. Zɨ́ ꞌyị ga bɨ íri née kpá úwú ledre a zɨ́ye ndéréye sóngó wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index