Search form

Matáyo 14:14

14Nɨyí ndéréógụ bɨ do gbúṛóngó ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go íri ꞌdii. Zɨ́ lerị́ye méngị wo zɨ́a ꞌdíꞌbióyó ndíyá e gɨ royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index