Search form

Matáyo 14:15

15Nda go za kɨ́ tagá, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, kadra utú go, éyị́ mɨánu ndaá kpá ona wá. Ótoómo sị́lị́yị gɨ ro ꞌyị ga gére née mu zɨ́ye ndéréye gámásóꞌdo éyị́ mɨánu zɨ́ye ánu a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index