Search form

Matáyo 14:24

24Kuṛúngba bɨ gáa ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga nɨyí sɨmɨ a ní nderé go sɨmɨ iní gbála gɨ do gbúṛóngó. Gɨ zɨ́ síli bɨ ndịsị ílí do iní kɨ́ rokoꞌbụné ní, zɨ́ iní nda ndị́sịné ụ́cụlóꞌbó kuṛúngba gbụ́ gbụ́ gbụ́, bi ndéré eme lolụ ngụ́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index