Search form

Matáyo 14:25

25Nda kɨ́ sị́ ndóndó, zɨ́ Yésụ ékị́ógụné gɨ do landa gɨrí ndị́sị ndéréne do iní zɨ́ ꞌyị ené ga bɨ sɨmɨ kuṛúngba née káa zɨ́ ndịsị ndéré do ngáká bi ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index