Search form

Matáyo 14:26

26Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née lurúnɨ́ wo do iní kɨ́ ndị́sị ógụꞌdị́yị roné mɨꞌdí zɨ́ye ní, zɨ́ ngịrị méngị yée. Zɨ́ye útúye ndị́sị mbụ́mbụ́dụ́ gɨ zɨ́a somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí née go “ꞌYị lárá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index