Search form

Matáyo 14:31

31Geré zɨ́ Yésụ áꞌdané sáká wo, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Pétero ṇgúṇgu aka eyị́ ledremá kɨ́ngaya fú wá, éré ngịrị gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index