Search form

Matáyo 14:33

33Zɨ́ ꞌyị ga bɨ sɨmɨ kuṛúngba née óto úndrua, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Yésụ, áyí Owụ́ ꞌbɨ Lomo maꞌdíi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index