Search form

Matáyo 14:36

36Zɨ́ ꞌyị ndíyá e ṇgúṇgú royé zɨ́a idí ṇgúṇgu a zɨ́ye óto sị́lị́ye lá gba ro tara bongó ené. Maꞌdíi yée ga bɨ otonɨ́ sị́lị́ye ro tara bongó ené ní, zɨ́ ndíyá eyé e tɨ́ ụ́kụ́ne gɨ royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index