Search form

Matáyo 15

Ondụ́ ꞌbɨ Yụ́da e

(Lúrú kpá Márɨko 7:1-13)

1Nda gɨ ore zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní, ógụyé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, 2“Éyị́ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba ilinɨ́ méngị kéyị kacɨ́ ondụ́ ezé gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi? Ndịsịnɨ́ ánu éyị́ geré mɨánu ilinɨ́ lúgu sị́lị́ye kí wá ní.”

3Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú lúgu yée kɨ́dí, “Sara ílisé méngị kéyị kacɨ́ lorụ ꞌbɨ Lomo wá gɨ ro ꞌdi, bɨ zɨ́se ndị́sịsé méngị dụụ́ ledre ga bɨ ondụ́ esé ili yée ní. 4Lomo iꞌbí lorụ kɨ́dí, ‘Ídí óto úndru ꞌbụyị́ e kɨ́ mbágáyị.’- ‘ꞌYị bɨ nɨ uku tara sinyí zɨ́ ꞌbụné e kɨ́ mbágáne ní, idínɨ́ úfu wo ꞌdáꞌba.’- 5Tɨ́ lá ndị́sịsé ꞌdódo ledre kɨ́dí, togụ́ ꞌyị uku ledre zɨ́ ꞌbụné e kɨ́ mbágáne kɨ́dí, ‘Éyị́ ga bɨ ílisé gɨ ro zɨ́ye sáká sée kɨ́e ní, máíꞌbí go káa do tákpásị́lị́ zɨ́ Lomo,’ 6ndaá gɨ ro zɨ́ye óto úndruyé kɨ́e wá. ꞌDéwesé née go lorụ ꞌbɨ Lomo gɨ ro ondụ́ esé ꞌbɨ Yụ́da e. 7Ndị́sịsé lóndo rosé kɨ́dí ásé ꞌyị méngị ledre ꞌbɨ Lomo, ábuwá ledre bɨ nébị Isáya uku gɨ rosé ní nɨ maꞌdíi kɨ́dí,

8“ ‘ꞌYị ga ba ndịsịnɨ́ óto úndrumá lá dụụ́ do tarayé,

tɨ́ lá mɨmbéꞌdeyé nɨ yị́ ené gɨ romá gbála.

9Ndịsịnɨ́ óto úndrumá lá gbékpị́ne,

ndị́sịnɨ́ tɨ́ ꞌdódo ledre ní, tɨ́ lá yị́ eyé lorụ eyé ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e.’-  ”

10Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́ Yésụ ndóloyóko tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé úwú ledre ba zɨ́se ówoyéme a bɨlámáne. 11Ndaá ꞌbɨ ené éyị́ mɨánu bɨ ꞌyị ánu ní nɨ oto wo ne zɨ́a ídíne ꞌyị lúyú ledre wá, yị́ ené bɨsinyí ódro bɨ gɨ taraꞌyị ní.”

12Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ówo go kɨ́dí ledre bɨ gáa úku ba sinyí yị́ ené ro Farụsáyo e go mɨsínyí?”

13Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Éyị́ ga bɨ mbá ngárá Babá bɨ komo ere ꞌdịyị́ yée ne wá ní, nɨ lálaóyó yée mbá ꞌdáꞌba. 14Ndásé óto komosé ro ledre ꞌbɨ Farụsáyo ga gére née wá, nɨyí yị́ eyé manda ga bɨ komoyé ndaá ní. ꞌYị bɨ komoa ndaá ní togụ́ lala ezené bɨ komoa ndaá ní, yée gbrengárá nɨyí útú sɨmɨ gu.”

15Zɨ́ Pétero úku ledre kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, úku ꞌdódo aka ini ledre gɨ sɨmɨ muruwayi bɨ úku née zɨ́ze.”

16Yésụ ya zɨ́ye ní, “Áyí, ówosé esé kpá wá? 17Ówosé bɨ kɨ́dí éyị́ mɨánu ndịsị ólụ́ gɨ ku ꞌyị, zɨ́a ókpóne sɨmɨ ꞌyị, zɨ́a nda ólụ́ógụné gɨ sɨmɨ ꞌyị ꞌdáꞌba ní wá? 18Bɨsinyí ledre bɨ ndịsị ówụ́ gɨ taraꞌyị ní, ndịsị ólụ́ógụ gɨ yana mɨmbéꞌde ꞌyị. Gɨ zɨ́ kéyị née zɨ́ ꞌyị ídíne bɨsinyíne do komo Lomo. 19Bɨ kenée ní, bɨsinyí ledre ga bɨ káa zɨ́ úfu ꞌyị, sóꞌdo roꞌyị kɨ́ ꞌyị bɨ ófụ́sé rosé kéne wá ní, kɨ́ ledre ꞌbɨ gámá faa kacɨ́ kará e togụ́ yaꞌdá e, kɨ́ ugu, kɨ́ ṛanga, kpá úku tara sinyí zɨ́ ꞌyị e. Ledre ga gére née mbá olụ́ogụnɨ́ gɨ do mɨmbéꞌde ꞌyị. 20Éyị́ ga gére née ndịsịnɨ́ óto ꞌyị e ye zɨ́ye ídíye bɨsinyíye do komo Lomo. Ndaá ꞌbɨ ené ánu éyị́ mɨánu togụ́ mbú ꞌyị lúgu sị́lị́ne wá ní óto ꞌyị ne zɨ́a ídíne do komo Lomo bɨsinyíne ní wá.”

Yésụ yomo nyị́ ngíti kára

(Lúrú kpá Márɨko 7:24-30)

21Zɨ́ Yésụ nda ị́nyịné gɨ ore ndéréne sɨmɨ gara ga bɨ Táyire kɨ́ Sidóna ní. 22Zɨ́ ngíti kára gɨ sɨmɨ kúfú bɨ Kanána e ndịsị ndị́sị do bi gbóo ore ógụné ṇgúṇgú roné zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, Bulúndu Dawídi, ówo aka ledre kɨ́ma. Nyị́ma dokéké e ndịsịnɨ́ méngị wo bɨsinyíne kɨ́ngaya.”

23Tɨ́ lá Yésụ ukulugu ené ledre zɨ́a wá. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ógóóyó kára née gɨ ore ꞌdáꞌba. Ndịsị fú lá gbúrógbó do kacɨ́ze kɨ́ ledre ené née.”

24Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ kára née kɨ́dí, “Lomo kasaogụ máa lá dụụ́ gɨ ro sáká ꞌyị amá e Isɨréle e gɨ zɨ́a nɨyí káa zɨ́ kábịṛị́kị ga bɨ mị́ngị́ye ndaá ní.”

25Zɨ́ kára née ndósoógụné gbóo útúne gbrị kóꞌdụ́ Yésụ. Zɨ́a úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, sáká máa mu.”

26Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndaá ꞌbɨ ené bɨlámáne do ꞌdíꞌbi éyị́ mɨánu ꞌbɨ owụ́ e íꞌbí a zɨ́ ị́sị e wá.”+

27Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, nɨ tɨ́ kenée. Tɨ́ lá ị́sị e ꞌdoꞌdụ́nɨ́ nyụnyụ́ éyị́ mɨánu gɨ sị́ tarabíza ꞌbɨ mị́ngị́ye bú.”

28Née ní, zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ kára née kɨ́dí, “Kára ṇgúṇgu ledre eyị́ ofụ go. Éyị́ bɨ íli ní mááyí méngị a zɨ́yị.” Kpá tɨ́ geré sɨmɨ sịndị́ kadra née zɨ́ ro nyị́ kára née émené.

Yésụ iꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e álifu eso

29Zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ ore ndáꞌbané kóꞌdụ́ mɨkavu Galiláya. Zɨ́a ndéré ékị́ne do landa ndị́sịné bi. 30Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé zɨ́a kɨ́ ꞌyị eyé ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye, ꞌyị komo mɨꞌdụ́tụ e, mɨgịgị́ṛị́ e, yée ga bɨ odronɨ́ wá ní, nda kpá kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ toso ndíyá eyé e mɨngúngúcua ní. Do ógụ óto yée mbá cigí Yésụ bi kenée, zɨ́a óto sị́lị́ne royé zɨ́ye ómo yée mbá. 31Zɨ́ taraꞌyị e ị́drị́ne kɨ́ lúrú ꞌyị ga bɨ odronɨ́ wá ní kɨ́ ódro, mɨgịgị́ṛị́ e sịndị́ye ꞌdózo roné go, yée ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye ní nɨyí go kɨ́ gámá, mɨkomo mɨꞌdụ́tụ nɨyí go lúrú bi. Zɨ́ye mbófo Lomo bɨ Isɨréle e ndịsịnɨ́ íni ini zɨ́a ní.

32Zɨ́ Yésụ ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lerị́ ꞌyị ga ba mengị máa go, mengịzé kéye go sị́lị́ ota éyị́ mɨánu ndaá zɨ́ye wá. Ndaá bɨlámáne zɨ́ma ótoómo yée zɨ́ye ndáꞌbayé kɨ́ ꞌbú wá káa bɨ komoyé nɨ ụ́lụ́ yana zɨ́ye útúye ke.”

33Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Azé ówo éyị́ mɨánu sɨmɨ súwú ona íꞌbí a zɨ́ tụ́ꞌdụ́ káa zɨ́ wo née gɨ ꞌda?”

34Yésụ ya zɨ́ye ní, ambata nɨ zɨ́se kɨ́rɨ́ née ndu? Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ambata e nɨyí ịnyị doa gbre (7) nda lá kɨ́ mɨnzéré kénzé e.”

35Zɨ́a úku ledre zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née ndị́sịyé bi do káṇgá. 36Zɨ́a ꞌdíꞌbi ambata ga bɨ ịnyị doa gbre (7) kɨ́ mɨnzéré kénzé ga gére née, sɨmɨ bɨ iꞌbí mbófo éyị́ go zɨ́ Lomo ní, zɨ́a ꞌdéweífi sɨmɨyé zɨ́a íꞌbí yée zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e, zɨ́ye nda íꞌbí a zɨ́ ꞌyị ga gére ní.

37Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née ánu éyị́, zɨ́ye léreyé mbá. Ngítí éyị́ mɨánu ga bɨ idíakánɨ́ ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ꞌdóꞌdụ́ ꞌdúcu gbété e kɨ́e kpá ịnyị doa gbre (7). 38Gɨ sɨmɨ ꞌyị ga bɨ kóo anunɨ́ éyị́ ní, olonɨ́ lá dụụ́ yaꞌdá e álifu eso (4,000). Olonɨ́ kará e kɨ́ owụ́ e wá. 39Gɨ do kacɨ́ bɨ Yésụ bayi ꞌyị ga gére née go ní, zɨ́a nda ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba zɨ́ye ndéréye sɨmɨ bi bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Magadána ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index