Search form

Matáyo 15:14

14Ndásé óto komosé ro ledre ꞌbɨ Farụsáyo ga gére née wá, nɨyí yị́ eyé manda ga bɨ komoyé ndaá ní. ꞌYị bɨ komoa ndaá ní togụ́ lala ezené bɨ komoa ndaá ní, yée gbrengárá nɨyí útú sɨmɨ gu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index