Search form

Matáyo 15:20

20Éyị́ ga gére née ndịsịnɨ́ óto ꞌyị e ye zɨ́ye ídíye bɨsinyíye do komo Lomo. Ndaá ꞌbɨ ené ánu éyị́ mɨánu togụ́ mbú ꞌyị lúgu sị́lị́ne wá ní óto ꞌyị ne zɨ́a ídíne do komo Lomo bɨsinyíne ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index