Search form

Matáyo 15:31

31Zɨ́ taraꞌyị e ị́drị́ne kɨ́ lúrú ꞌyị ga bɨ odronɨ́ wá ní kɨ́ ódro, mɨgịgị́ṛị́ e sịndị́ye ꞌdózo roné go, yée ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye ní nɨyí go kɨ́ gámá, mɨkomo mɨꞌdụ́tụ nɨyí go lúrú bi. Zɨ́ye mbófo Lomo bɨ Isɨréle e ndịsịnɨ́ íni ini zɨ́a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index