Search form

Matáyo 15:36

36Zɨ́a ꞌdíꞌbi ambata ga bɨ ịnyị doa gbre (7) kɨ́ mɨnzéré kénzé ga gére née, sɨmɨ bɨ iꞌbí mbófo éyị́ go zɨ́ Lomo ní, zɨ́a ꞌdéweífi sɨmɨyé zɨ́a íꞌbí yée zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e, zɨ́ye nda íꞌbí a zɨ́ ꞌyị ga gére ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index