Search form

Matáyo 15:5

5Tɨ́ lá ndị́sịsé ꞌdódo ledre kɨ́dí, togụ́ ꞌyị uku ledre zɨ́ ꞌbụné e kɨ́ mbágáne kɨ́dí, ‘Éyị́ ga bɨ ílisé gɨ ro zɨ́ye sáká sée kɨ́e ní, máíꞌbí go káa do tákpásị́lị́ zɨ́ Lomo,’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index