Search form

Matáyo 15:7

7Ndị́sịsé lóndo rosé kɨ́dí ásé ꞌyị méngị ledre ꞌbɨ Lomo, ábuwá ledre bɨ nébị Isáya uku gɨ rosé ní nɨ maꞌdíi kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index