Search form

Matáyo 16:10

10Togụ́ wo née wá ní, sara ambata bɨ kóo ịnyị doa gbre (7) máíꞌbí zɨ́ ꞌyị e álifu eso (4,000) ánu a ní, ꞌdóꞌdụ́ ꞌdúcusé kóo gbété kɨ́ ngítíye ndu?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index