Search form

Matáyo 16:14

14Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngíti géyị ꞌyị e ya nɨ Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e, ngíti géyị ya nɨ Ilíya, ngíti géyị ya nɨ Yeremáya, togụ́ wá, nɨ ngúru nébị e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index