Search form

Matáyo 16:17

17Yésụ ya zɨ́a ní, “Simúna wotị́ Yóna, Lomo iꞌbí úndru go zɨ́yị. ꞌYịmaꞌdí ukuiꞌbí ené ledre née zɨ́yị ne wá, Babá bɨ komo ere ní ukuiꞌbí ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index