Search form

Matáyo 16:19

19Mááyí íꞌbí rokoꞌbụ bɨ gɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní zɨ́yị. Éyị́ bɨ ási go gɨ roa ní, Lomo nɨ kpá ási gɨ roa gɨ komo ere. Éyị́ bɨ ṇgúṇgu ledre a go ní, Lomo nɨ kpá ṇgúṇgu a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index