Search form

Matáyo 16:24

24Nda gɨ ore zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị ili ídí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma yá, ídí ótoómo kɨ́ méngị ꞌbɨ ené ledre bɨ ili ne ní, zɨ́a ị́mbị́ mɨngbúngbu kágá ené ꞌbɨ ꞌdoꞌdó lódụ́ máa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index