Search form

Matáyo 16:4

4Ílisé lúrú ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní té kí ásé fú ṇgúṇgu a. Gɨ zɨ́a bɨ ásé ꞌyị luyú ledre e ní, útúásásé esé ṇgúṇgu a wá. Ledre bɨ mááyí ꞌdódo a zɨ́se ní dụụ́ wo bɨ kóo mengị roné zɨ́ Yóna ní.” Gɨ ore, zɨ́ Yésụ ndéréókpóne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index