Search form

Matáyo 17

Toso Yésụ oyóloꞌbó roné

(Lúrú kpá Márɨko 9:2-13, Lúka 9:28-36)

1Sị́lị́ ịnyị doa kéṛị́ (6) gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi Pétero e kɨ́ Yakóbo nda Yiwáni owụ́ lúndu Yakóbo, yée ota zɨ́ye ndéré ékị́ ndị́sịyé do landa ngúcuyé. 2Zɨ́ toso Yésụ óyólóꞌbó roné zɨ́ye do landa íri. Zɨ́ sɨmɨ komoa ndị́sị ndícíne káa zɨ́ sụ́lụ́ kadra ní, zɨ́ bongó bɨ ro a ní ényị́ne kpɨ́lélé káa zɨ́ bimɨóṇgó ní. 3Tɨ́ do komoyé née, zɨ́ Ilíya e kɨ́ Mụ́sa ógụyé zɨ́ye ndị́sị ódroyé kɨ́ Yésụ.

4Zɨ́ Pétero úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, utúasá mɨútúásá zɨ́ze ndị́sịzé ona. Togụ́ ṇgúṇgu go yá, mááyí lágá kụ́tụ́ e ota (3) kɨ́ra, kị́éꞌdo zɨ́yị, kị́éꞌdo zɨ́ Mụ́sa ngíti a zɨ́ Ilíya.”

5Sɨmɨ bɨ nɨ aka ngbụ́rụ́ ndị́sị úku ledre née ní, zɨ́ bɨkenyị́ bụṛụngụ́ ógụné kụụ káa zɨ́ cika ní sólụ yée yeré. Zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bụṛụngụ́ gɨrí kɨ́dí, “Ba Owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúa ofụ domá go, mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a. Ídísé úwú ledre gɨ taraa.”

6Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga uwúnɨ́ ledre née kenée ní, zɨ́ ngịrị útúne sɨmɨyé zɨ́ye útú lóꞌbụ komoyé bi. 7Tɨ́ lá zɨ́ Yésụ ógụné óto sị́lị́ne royé úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé éré ngịrị wá, ị́nyịógụsé mu ꞌdága.” 8Sɨmɨ bɨ sịkpịnɨ́ doyé ꞌdága ní, lurúndikinɨ́ ngíti ꞌyị wá lá dụụ́ Yésụ.

9Kɨ́ ndítíógụyé gɨ do landa gɨrí, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé aka úku ledre ga bɨ gáa lúrúsé née zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e wá ꞌbúó togụ́ lúrúsé Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí urú go gɨ sɨmɨ umbu.”

10Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Sara éyị́ bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ ukunɨ́ ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí, Ilíya nɨ ndáꞌbaógụ ụ́tụ roné fị ne gɨ zɨ́a ní ꞌdi?”

11Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Maꞌdíi, Ilíya nɨ ógụụ́tụ roné ne zɨ́a ótoyéme éyị́ e za mbá do mɨsiꞌdiyé? 12Máúku zɨ́se Ilíya ogụ yị́ ené tɨ́ go, tɨ́ lá mɨngburoko ꞌyị e ilinɨ́ eyé ꞌdíꞌbi wo sɨmɨ sụmụ wá, mengịnɨ́ nda yị́ eyé wo bɨsinyíne. Nɨyí ógụ méngị lárá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí kpá kenée.” 13Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ówo a kɨ́dí uku née ledre Yiwáni Babatị́za.

Yésụ lagaoyó dokéké gɨ sɨmɨ owụ́oꞌdo

(Lúrú kpá Márɨko 9:14-29, Lúka 9:37-43a)

14Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ nda go dongará tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ní, zɨ́ ngíti oꞌdo ógụné útúne sị́ sịndị́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, 15“Ngére ídí ówo ledre kɨ́ wotị́ma,” nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné, ndịsị nda ꞌdóꞌdó gɨ zɨ́a go kɨ́ngaya. Ndịsị kɨ́ lálaónzó wo ku phoꞌdụ kpá sɨmɨ iní. 16Máꞌdíꞌbiógụ gáa wo zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba, tɨ́ lá utúasánɨ́ eyé sáká wo wá.

17Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úku ledre zɨ́ye kɨ́ ꞌyị ga bɨ ore ní mbá kɨ́dí, “Dosé orụ go kɨ́ngaya gɨ ro zɨ́se ṇgúṇgu ledremá. Máídí ndị́sị zɨ́se ona gị kɨ́ be ꞌdi? Máídí ụ́tụsɨmɨmá zɨ́ze ndị́sị kése kenée gị kɨ́ be ꞌdi? Ógụsé kɨ́ owụ́oꞌdo née gɨrí mu yána.” 18Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ kɨ́ owụ́oꞌdo née ní ní, zɨ́ Yésụ ódroné zɨ́ dokéké née kɨ́ rokoꞌbụné, geré zɨ́a ólụ́ógụné gɨ sɨmɨ owụ́oꞌdo née zɨ́ roa émené cịkị ore.

19Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé ndúꞌyú wo sɨmɨ bɨ nɨ ngúcuné ní kɨ́dí, “Éyị́ bɨ utúasázé lágaóyó dokéké née gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?”

20Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Yị́ ené gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgu ledre esé nɨ cúkuꞌdée ní. Abú ṇgúṇgu ledre esé nɨ cúkuꞌdée káa zɨ́ kúfú musɨtáda, ásé úku ledre zɨ́ mongụ́ landa bɨ ꞌdáa kɨ́dí, ‘Ị́nyị mu ꞌdáꞌba,’ nɨ tɨ́ ị́nyị gɨ ore. Máúku zɨ́se, éyị́ bɨ nɨ órụ zɨ́se ní ndaá.”

21Zɨ́a kpá úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Dokéké e káa zɨ́ ga gére née ásé lágáóyó yée gɨ sɨmɨ ꞌyị ꞌbúó togụ́ ínisé ini kɨ́ órụ́ rosé zɨ́ Lomo kí.”

Yésụ uku ledre umbuné

22Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ogụnɨ́ go mbá ndro sɨmɨ Galiláya ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Sịndị́ kadra nɨ go gbóo gɨ ro do íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ezeokóga. 23Zɨ́ye úfu wo, nda sɨmɨ sị́lị́ ota zɨ́a úrú ené.” Zɨ́ ledre née íꞌbí lerị́ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga mbá.

Yésụ nderé sɨmɨ Kapáranawúma

24Gɨ kacɨ́ bɨ Yésụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e nderéogụnɨ́ sɨmɨ gara bɨ Kapáranawúma ní, zɨ́ ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ ga bɨ ꞌbɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní ógụyé ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị esé íꞌbí ụsórụ ꞌbɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bú?”

25Pétero ya zɨ́ye ní, “Ɨɨ iꞌbí bú.”

Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ nda go ꞌbe ní, zɨ́ Yésụ ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Simúna, sɨmɨ sómụ́ ledre eyị́ ní, ngére ga bɨ do sogo káṇgá ba ndịsịnɨ́ ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ akpa gɨ zɨ́ ꞌyị eyé e, togụ́ mbú gɨ zɨ́ ꞌyị lóṇgó e?”

26Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ndịsịnɨ́ ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ gɨ zɨ́ ꞌyị lóṇgó e.”

Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “ꞌYị eyé e ndanɨ́ kɨ́ ledre wá. 27Tɨ́ lá ilizé ezé zɨ́ mɨmbéꞌdeyé ésị́ne rozé wá, ndéré mu ngbuṛu ị́kpị́ iní, mɨzefị kénzé bɨ áyí ị́kpị́ógụ a ní, ídí líkpí taraa, áyí ndíki késị́ ku a, zɨ́yị ꞌdíꞌbi a ndéré íꞌbí a káa do ụsórụ gɨ rozé kéyị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index