Search form

Matáyo 17:20

20Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Yị́ ené gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgu ledre esé nɨ cúkuꞌdée ní. Abú ṇgúṇgu ledre esé nɨ cúkuꞌdée káa zɨ́ kúfú musɨtáda, ásé úku ledre zɨ́ mongụ́ landa bɨ ꞌdáa kɨ́dí, ‘Ị́nyị mu ꞌdáꞌba,’ nɨ tɨ́ ị́nyị gɨ ore. Máúku zɨ́se, éyị́ bɨ nɨ órụ zɨ́se ní ndaá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index