Search form

Matáyo 17:23

23Zɨ́ye úfu wo, nda sɨmɨ sị́lị́ ota zɨ́a úrú ené.” Zɨ́ ledre née íꞌbí lerị́ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index