Search form

Matáyo 17:25

25Pétero ya zɨ́ye ní, “Ɨɨ iꞌbí bú.”

Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ nda go ꞌbe ní, zɨ́ Yésụ ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Simúna, sɨmɨ sómụ́ ledre eyị́ ní, ngére ga bɨ do sogo káṇgá ba ndịsịnɨ́ ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ akpa gɨ zɨ́ ꞌyị eyé e, togụ́ mbú gɨ zɨ́ ꞌyị lóṇgó e?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index