Search form

Matáyo 17:5

5Sɨmɨ bɨ nɨ aka ngbụ́rụ́ ndị́sị úku ledre née ní, zɨ́ bɨkenyị́ bụṛụngụ́ ógụné kụụ káa zɨ́ cika ní sólụ yée yeré. Zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bụṛụngụ́ gɨrí kɨ́dí, “Ba Owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúa ofụ domá go, mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a. Ídísé úwú ledre gɨ taraa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index