Search form

Matáyo 18

Mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo

(Lúrú kpá Márɨko 9:33-37, Lúka 9:46-48)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ambí nɨ karanée ídí ne mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere zɨ́ lafúne e mbá?”

2Zɨ́ Yésụ ndóloógụ owụ́ tóroné dongará ꞌyị e kɨ́rɨ́ née. 3Zɨ́a úku ledre gɨ ro owụ́ née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, togụ́ ótosé rosé ndoo káa zɨ́ mɨnzéré owụ́ e wá, útúásásé ógụ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere wá. 4Bɨ go kenée ní, ꞌyị bɨ ꞌboꞌbụ́ roné go káa zɨ́ owụ́ ba ní ní, nɨ go ne mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo ꞌdáa.

5“Kpá kenée, togụ́ ꞌyị ꞌdiꞌbi owụ́ bɨ cúkuꞌdée káa zɨ́ wo ba sɨmɨ sụmụ, kɨ́dí ꞌdíꞌbi née go kpá máa. 6ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledremá abú nɨ aka lá cúkuꞌdée káa zɨ́ owụ́ ba, zɨ́ ngíti ꞌyị ógụné lóndo wo zɨ́a lúyú ledre yá, nɨ ídí bɨlámáne togụ́ odónɨ́ káꞌdá ro goa, do odóngeṛị wo kɨ́e ro tutú do ụ́cụ wo kɨ́e bu sɨmɨ mongụ́ kụ́lụ́.

7“Mongụ́ nduwú nɨ ídí zɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨyí ndị́sị lóndo ꞌyị e zɨ́ye lúyú ledre ní. Maꞌdíi, ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ídí ꞌyị lóndo ꞌyị e. ꞌYị máa ga gére ní, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo yée bɨsinyíne kɨ́ngaya. 8Togụ́ lúrú ngíti sị́lị́yị togụ́ mbú ngíti sịndị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndíki trịdrị bɨ za fí ní kɨ́ sịndị́yị kị́éꞌdo gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ídí kɨ́ sịndị́yị togụ́ mbú sị́lị́yị gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé sɨmɨ mongụ́ gu phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní. 9Togụ́ ngúru komoyị́ ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí cígíóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndíki trịdrị bɨ za fí ní kɨ́ komoyị́ kị́éꞌdo gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ídí kɨ́ komoyị́ gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé sɨmɨ mongụ́ gu phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní.”

Muruwayi gɨ ro kábịṛị́kị

(Lúrú kpá Lúka 15:3-7)

10“Ídísé ówo a kɨ́dí, ꞌyị ndaá lúrú cáyi ꞌyị gɨ dongará mɨnzéré owụ́ ga ba wá. Máúku zɨ́se maꞌdíi, maláyika ga bɨ ndịsịnɨ́ ndị́sị kɨ́ Babá komo ere ní, nɨyí íꞌbí ngbángá ꞌyị máa née zɨ́ Babá.

11“Babá kasaogụ máa yómo ꞌyị lúyú ledre e.

12“Sómụ́sé ꞌbɨ esé káa be ꞌdi? Togụ́ ꞌyị nɨ kɨ́ kábịṛị́kị e zɨ́ne míya zɨ́ kémbị́ a ị́ndrịné ní, mị́ngị́ a utúasá ótoómo yée ga bɨ cị́ eso doa sokó doa ịnyị doa eso (99) née zɨ́a ndéréne gámásóꞌdo wo bɨ ịndrị née wá? 13Sɨmɨ bɨ togụ́ ndiki go ní, máúku zɨ́se maꞌdíi, nɨ ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi gɨ roa kɨ́ngaya rómo do yée ga bɨ cị́ eso doa sokó doa ịnyị doa eso (99) ngárá ịndrịnɨ́ wá ní. 14Kpá kenée ꞌBụsé Lomo bɨ komo ere ní, ili ené zɨ́ bɨkéṛị́ owụ́ ị́ndrịné gɨ dongará lafúne wá.”

ꞌYị bɨ luyú ledre ro ezené ní

(Lúrú kpá Lúka 17:3)

15“Togụ́ ezeyị́ bɨ ṇguṇgu ledremá go ní luyú ledre royị́ yá, ídí ndéré úku ꞌdódo luyú ené née zɨ́a sɨmɨ bɨ ásé lá gbre kéne ní. Togụ́ ṇguṇgu go yá, yéme dongaráse go kéne. 16Togụ́ ili ené ṇgúṇgu a wá, ídí ndólo ꞌyị kị́éꞌdo togụ́ mbú gbre zɨ́se ídíse kéye, ‘Gɨ ro ledre ga bɨ za mbá ásé ótoyéme yée dongará ꞌyị kɨ́ ezené ní idí ídí do komo ꞌyị e gbre togụ́ mbú ota (3).’- 17Togụ́ ili ené kpá úwú ledre gɨ tara ꞌyị ga gére née wá, zɨ́yị ndéré kɨ́e zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ní zɨ́ye ódroyé zɨ́a. Togụ́ íli kpá fú wá, ídísé ási gɨ roa káa zɨ́ ꞌyị bɨ ngárá ṇgúṇgu aka ledre ꞌbɨ Lomo wá ní, togụ́ mbú ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ gɨ zɨ́ ꞌyị e.

18“Máúku zɨ́se maꞌdíi, ledre bɨ tórosé go doa do sogo káṇgá ona ní, Lomo bɨ komo ere ní toro kpá go doa kenée. Wo bɨ ásisé go gɨ roa ní Lomo bɨ komo ere nɨ kpá ási gɨ roa kenée.

19“Mááyí go kpá úku ándá a zɨ́se, togụ́ ꞌyị e gbre gɨ dongaráse do sogo káṇgá ona otonɨ́ sómụ́ ledre eyé go kị́éꞌdo ndúꞌyú Lomo gɨ ro éyị́ bɨ ilinɨ́ ní, Babá Lomo bɨ komo ere ní nɨ íꞌbí a zɨ́ye. 20Nɨ kenée maꞌdíi, togụ́ ꞌyị e gbre togụ́ mbú ota yokonɨ́ royé íni ini gɨ zɨ́a bɨ nɨyí ꞌyị amá e ní, mááyí ídí dongaráye.”

Muruwayi gɨ ro ótoómo ledre zɨ́ ꞌyị

21Zɨ́ Pétero ógụné zɨ́ Yésụ do ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ngére, togụ́ ezemá ndịsị lúyú ledre romá ní, máídí ótoómo ledre zɨ́a kɨ́ꞌdí ndu? Kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre?”

22Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨ́ꞌɨ, ndaá lá kɨ́ꞌdí ịnyị doa gbre (7) wá, idí ídí kɨ́ꞌdí cị́ ota doa sokó doa ịnyị doa gbre (77).”+

23Bɨ kenée ní, ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo nɨ cé káa zɨ́ ngére bɨ kóo ꞌyị moko ené e ꞌdiꞌbinɨ́ késị́ gɨ zɨ́a ili nda go zɨ́ye íꞌbílúgu a ní. 24Káa zɨ́ bɨ mongụ́ ꞌyị nɨ go tónó ótoyéme ledre ga gére née ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko bɨ kóo ꞌdiꞌbi tụ́ꞌdụ́ késị́ ené ní kóꞌdụ́ a. 25Gɨ zɨ́a bɨ rokoꞌbụ bɨ zɨ́ ꞌyị moko née íꞌbílúgu mongụ́ késị́ née kɨ́e ndaá ní, mongụ́ ꞌyị ené ya kɨ́dí togụ́ kenée yá, idínɨ́ ꞌdíꞌbi wo kɨ́ meꞌbea kɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené e nda kɨ́ éyị́ ga bɨ zɨ́a ní mbá úgúóyó yée ꞌdáꞌba gɨ ro do íꞌbílúgu késị́ ené née.

26“Zɨ́ ꞌyị moko née útúne do ngụ́ṛụ́ sịndị́ne kóꞌdụ́ mongụ́ ꞌyị ené ṇgúṇgú roné zɨ́a kɨ́dí, ‘Áko mongụ́ ꞌyị, ótoómo ledre zɨ́ma, mááyí íꞌbílúgu késị́ née mbá.’ 27Zɨ́ lerị́a méngị mongụ́ ꞌyị née zɨ́a ótoómo ledre zɨ́a kɨ́dí ndá lolụ íꞌbílúgu késị́ née wá.

28“Tɨ́ lá bɨ ị́nyị gɨ ore ndéréne ní, zɨ́a ówo ngúru ezené ꞌyị moko bɨ kóo ꞌdiꞌbi késị́ gɨ zɨ́a kpá lá cúkuꞌdée ní. Zɨ́a útúne doa geré ꞌdíꞌbi kúrúa ngị́rị kɨ́dí, ‘Íꞌbílúgu késị́ amá bɨ zɨ́yị ní mu.’

29“Zɨ́ eze a née útúne do ngụ́ṛụ́ sịndị́ne ṇgúṇgú roné zɨ́a kɨ́dí, ‘Áko, ótoómo ledre zɨ́ma, mááyí íꞌbílúgu késị́ née mbá.’

30“Eze moko a née asi yị́ ené mɨási. Sɨmɨ ledre née ní, zɨ́a lála wo ndéré kɨ́e sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́ eze a née ndị́sịné íri gị do íꞌbíónzó késị́ ené née té kí. 31Sɨmɨ bɨ lafúga ꞌyị ꞌbɨ moko e lurúnɨ́ ledre bɨ mengị kɨ́ ezené née ní, zɨ́a sínyíne royé kɨ́ngaya do ndéréye úku ꞌdódo ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé née ní mbá zɨ́ mongụ́ ꞌyị eyé.

32“Zɨ́ mongụ́ ꞌyị née ndólo ꞌyị ꞌbɨ moko née do úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Áyí bɨsinyí ꞌyị, Máótoómo kóo tụ́ꞌdụ́ késị́ amá bɨ kacɨ́yị gɨ zɨ́a ṇgúṇgú royị́ kɨ́dí máídí ótoómo ledre zɨ́yị ní. 33Útúásá eyị́ ótoómo ledre zɨ́ ezeyị́ née káa zɨ́ bɨ kóo máótoómo ledre zɨ́yị ní wá?’ 34Gɨ zɨ́ sɨmɨkesị́, zɨ́ mongụ́ ꞌyị ené ꞌdíꞌbi a ndéré kɨ́e sɨmɨ sị́gịnị do ndị́sị ꞌdóꞌdo wo gị zɨ́a íꞌbílúgu késị́ bɨ kóo ꞌdiꞌbi ní za mbá kí.

35“Née ledre bɨ Babá gɨ komo ere nɨ méngị a zɨ́se ní, ꞌbúó togụ́ ótoómosé ledre go zɨ́ lafúse gɨ yana mɨmbéꞌdesé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index