Search form

Matáyo 18:1

Mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo

(Lúrú kpá Márɨko 9:33-37, Lúka 9:46-48)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ambí nɨ karanée ídí ne mongụ́ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere zɨ́ lafúne e mbá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index