Search form

Matáyo 18:12

12“Sómụ́sé ꞌbɨ esé káa be ꞌdi? Togụ́ ꞌyị nɨ kɨ́ kábịṛị́kị e zɨ́ne míya zɨ́ kémbị́ a ị́ndrịné ní, mị́ngị́ a utúasá ótoómo yée ga bɨ cị́ eso doa sokó doa ịnyị doa eso (99) née zɨ́a ndéréne gámásóꞌdo wo bɨ ịndrị née wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index