Search form

Matáyo 18:16

16Togụ́ ili ené ṇgúṇgu a wá, ídí ndólo ꞌyị kị́éꞌdo togụ́ mbú gbre zɨ́se ídíse kéye, ‘Gɨ ro ledre ga bɨ za mbá ásé ótoyéme yée dongará ꞌyị kɨ́ ezené ní idí ídí do komo ꞌyị e gbre togụ́ mbú ota (3).’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index