Search form

Matáyo 18:25

25Gɨ zɨ́a bɨ rokoꞌbụ bɨ zɨ́ ꞌyị moko née íꞌbílúgu mongụ́ késị́ née kɨ́e ndaá ní, mongụ́ ꞌyị ené ya kɨ́dí togụ́ kenée yá, idínɨ́ ꞌdíꞌbi wo kɨ́ meꞌbea kɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené e nda kɨ́ éyị́ ga bɨ zɨ́a ní mbá úgúóyó yée ꞌdáꞌba gɨ ro do íꞌbílúgu késị́ ené née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index