Search form

Matáyo 18:26

26“Zɨ́ ꞌyị moko née útúne do ngụ́ṛụ́ sịndị́ne kóꞌdụ́ mongụ́ ꞌyị ené ṇgúṇgú roné zɨ́a kɨ́dí, ‘Áko mongụ́ ꞌyị, ótoómo ledre zɨ́ma, mááyí íꞌbílúgu késị́ née mbá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index