Search form

Matáyo 18:32

32“Zɨ́ mongụ́ ꞌyị née ndólo ꞌyị ꞌbɨ moko née do úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Áyí bɨsinyí ꞌyị, Máótoómo kóo tụ́ꞌdụ́ késị́ amá bɨ kacɨ́yị gɨ zɨ́a ṇgúṇgú royị́ kɨ́dí máídí ótoómo ledre zɨ́yị ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index