Search form

Matáyo 18:7

7“Mongụ́ nduwú nɨ ídí zɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨyí ndị́sị lóndo ꞌyị e zɨ́ye lúyú ledre ní. Maꞌdíi, ngíti géyị ꞌyị e nɨyí ídí ꞌyị lóndo ꞌyị e. ꞌYị máa ga gére ní, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo yée bɨsinyíne kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index