Search form

Matáyo 18:9

9Togụ́ ngúru komoyị́ ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí cígíóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndíki trịdrị bɨ za fí ní kɨ́ komoyị́ kị́éꞌdo gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ídí kɨ́ komoyị́ gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé sɨmɨ mongụ́ gu phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index